Algemene Voorwaarden Software
levering en onderhoud

 

1) Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen die worden aangeduid met een hoofdletter de volgende betekenis:

    1. Adaptief onderhoud: het aanpassen van de Software in verband met gewijzigde omstandigheden en nieuwe ontwikkelingen die zich voordoen op het terrein waarvoor de Software is ontworpen

    2. Classificatie: classificeren van incidenten naar urgentie en impact van de Onvolkomenheid

    3. Correctief onderhoud: het al dan niet na melding van een Onvolkomenheid verrichten van onderhoud gericht op het opsporen en herstellen van een Onvolkomenheid in de Software

    4. Documentatie: beschrijvingen en gebruikshandleidingen behorende bij de Software

    5. Feestdagen: alle door de overheid vastgestelde nationale feestdagen

    6. Hersteltijd: de tijd tussen het moment van de melding van een Onvolkomenheid en het opheffen van de desbetreffende Onvolkomenheid

    7. IPR: auteursrechten, modelrechten, merkrechten, octrooirechten, databankrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom of daarmee te vergelijken rechten, zoals rechten op knowhow of een domeinnaam, geregistreerd of ongeregistreerd

    8. Leverancier: CyberMatic gevestigd te Haarlem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 86433725 Ingreschreven bij de Belastingdienst onder nummer NL863965386B01

    9. Malware: verzamelnaam voor kwaadaardige, besmette en/of schadelijke software

    10. Nieuwe versie: gewijzigde versie van De Software waardoor de functionaliteit wordt vergroot ten gevolge van Vernieuwend en/of Adaptief onderhoud

    11. Onderhoud en Support: Support, Adaptief Onderhoud, Correctief Onderhoud of Vernieuwend Onderhoud

    12. Onvolkomenheid: een onvolkomenheid, storing of incident met betrekking tot De Software

    13. Opdrachtgever: de wederpartij van Leverancier bij de Overeenkomst

    14. Overeenkomst: de overeenkomst die Leverancier sluit met Opdrachtgever ten behoeve van de Software

    15. Responstijd: de tijd tussen het moment van de melding van een Onvolkomenheid en het opstarten van diagnose en herstelactiviteiten door Leverancier

    16. Software: de computerprogrammatuur en/of software modules welke door Leverancier op basis van de Overeenkomst wordt geleverd en/of onderhouden

    1. Support: het bieden van telefonische, schriftelijke (e-mail) en/of elektronische helpdeskondersteuning op afstand met betrekking tot het gebruik en het functioneren van de Software.

    1. Verbeterde versie: gewijzigde versie van de Software met gelijkblijvende functionaliteit waardoor Onvolkomenheden worden opgeheven en/of de performance van de Software wordt verbeterd

    2. Vernieuwend onderhoud: het verbeteren en/of uitbreiden van de functionaliteit van de Programmatuur.

    3. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden

    4. Werkdagen: kalenderdagen behoudens weekeinden en Feestdagen

    5. Werkuren: de uren op Werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur

 

2) Algemene bepalingen

    1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en op alle onderhandelingen of andere overeenkomsten met Leverancier, en op alle aanbiedingen, offertes, en orders van Leverancier die betrekking hebben op de Software, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

    2. Leverancier behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Leverancier zal met inachtneming van een redelijke termijn een kennisgeving doen voordat de geactualiseerde Voorwaarden in werking treden. In geval Opdrachtgever niet instemt met de voorgenomen wijzigingen, kan Opdrachtgever de Overeenkomst opzeggen, doch uitsluitend indien de wijziging tot gevolg heeft dat aan Opdrachtgever een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt. Bij gebreke aan een opzegging wordt Opdrachtgever geacht de gewijzigde Voorwaarden integraal te hebben geaccepteerd.

    3. Alle aanbiedingen, offertes of prijsopgaven van Leverancier zijn vrijblijvend en herroepelijk. Aanbiedingen, offertes of prijsopgaven van Leverancier komen 30 dagen na verzending automatisch te vervallen, tenzij binnen die termijn een overeenkomst tot stand is gekomen.

 

3) Levering van de Software

    1. Leverancier betracht alle redelijke zorgvuldigheid en deskundigheid bij de levering van de Software. Zij kan echter niet garanderen dat de Software te allen tijde volledig is beschermd tegen Malware, beschadiging, corruptie, verlies of vernietiging. De Software wordt door Leverancier aangeboden in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (“as is”), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken.

    2. Leverancier levert de Software door middel van (onder meer) verstrekking van een download. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor installatie en configuratie van de Software op haar systemen. Op verzoek van Opdrachtgever en tegen vergoeding van een nader overeen te komen uurtarief kan Leverancier hierbij assisteren.

    3. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor een deugdelijke softwareomgeving die tenminste bestaat uit een adequaat back-up systeem, een goed systeembeheer en adequate beveiliging van gebruikte wachtwoorden. In geval van ongeoorloofd gebruik van de Software door een derde, moet Opdrachtgever Leverancier daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

    4. Voor de afhandeling van een Onvolkomenheid en ontvangst van Nieuwe- of Verbeterde versies is een overeenkomst voor levering van Onderhoud en Support vanuit Leverancier verplicht. Op het moment dat Onderhoud en Support niet wordt afgenomen via Leverancier, kan Leverancier ongestoord of adequaat gebruik van de Software niet garanderen. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade die verband houdt met het feit dat de Software niet (meer) wordt onderhouden door Leverancier.

 

4) Garantie

    1. Met inachtneming van de in het navolgende artikel genoemde beperkingen, garandeert Leverancier gedurende een periode van drie (3) maanden na levering dat de Software in overeenstemming is met de door Leverancier schriftelijk verstrekte specificaties, eigenschappen en functies. Gedurende deze garantieperiode zal Leverancier eventuele onvolkomenheden zo spoedig mogelijk en kosteloos opsporen en herstellen. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. In de garantie zijn niet begrepen eventuele reis- en verblijfkosten ter zake de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, tenzij anders is overeengekomen.

    2. Op de garantie van Leverancier zijn de navolgende beperkingen van toepassing:

     1. Op van derden betrokken producten of onderdelen wordt door Leverancier niet meer of langer garantie verleend, dan de betreffende leverancier aan Leverancier verleent.

     2. De garantie vervalt indien door Opdrachtgever, gebruikers en/of Opdrachtgever ingeschakelde derden op ondeskundige of onzorgvuldige wijze gebruik gemaakt wordt van de Software.

     3. De garantie vervalt indien door Opdrachtgever en/of door haar ingeschakelde derden werkzaamheden c.q. wijzigingen aan de Software worden uitgevoerd.

     4. De garantie vervalt indien de Software voor een ander doel wordt gebruikt dan waarvoor het is bestemd.

 

5) Onderhoud en Support

    1. Indien er ten aanzien van de Software Onderhoud en Support door Leverancier is overeengekomen dan geldt dit artikel 5. van deze Voorwaarden. Onderhoud en Support omvat uitsluitend de navolgende werkzaamheden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen:

     1. Support

     2. Adaptief onderhoud

     3. Correctief onderhoud

     4. Vernieuwend onderhoud

    2. Voor Onderhoud en Support gelden de volgende voorwaarden en/of beperkingen:

     1. Opdrachtgever verleent op verzoek toegang tot de locatie waar de apparatuur is geplaatst of waar de medewerkers van Leverancier de werkzaamheden dienen te verrichten, of zorgt ervoor dat de dienstverlening op afstand kan plaatsvinden.

     2. Opdrachtgever brengt geen wijzigingen aan in (onderdelen van) de Software.

     3. Opdrachtgever garandeert dat de gebruikers van de Software daartoe steeds voldoende deskundig zijn (bijvoorbeeld door training van Leverancier te hebben gevolgd).

     4. Opdrachtgever garandeert dat de hardware en de softwareomgeving voldoet en blijft voldoen aan de door Leverancier gestelde vereisten. Leverancier kan op enig moment ten aanzien van verouderde hardware of operating systems het Onderhoud en Support van de Software staken, of Leverancier kan niet langer garanderen dat de Software ongestoord en adequaat gebruikt kan worden. Leverancier zal tijdig aangeven welke versies van de Software nog door Leverancier kunnen worden onderhouden.

     5. Opdrachtgever dient de Documentatie die bij de Software is geleverd en eventuele richtlijnen of voorschriften van Leverancier onverkort te volgen.

     6. Werkzaamheden die nodig zijn als gevolg van een (digitale) inbreuk of hack door derden, gebruik van of een koppeling met software van derden, onbehoorlijk gebruik door Opdrachtgever, onvoldoende beveiliging door Opdrachtgever, gebruik van een API of interface die niet door Leverancier is geleverd of goedgekeurd, en andere oorzaken die voor rekening of risico van Opdrachtgever moeten blijven vallen nooit onder de overeengekomen vergoeding voor Onderhoud en Support. Indien Leverancier deze werkzaamheden verricht zullen de kosten hiervan door Leverancier afzonderlijk bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht, tegen de op dat moment bij Leverancier geldende tarieven.

     7. Aan de Software worden geen mutaties aangebracht of werkzaamheden verricht door derden zonder schriftelijke toestemming van Leverancier.

     8. Bij het melden van Onvolkomenheden maakt Opdrachtgever gebruik van de door Leverancier voor dat doel voorgeschreven procedure.

     9. De Onvolkomenheid moet reproduceerbaar zijn en Opdrachtgever dient alle noodzakelijke informatie te verstrekken aan Leverancier over de omstandigheden waaronder de Onvolkomenheid zich heeft geopenbaard.

     10. Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat het kennisniveau van zijn gebruikers en systeembeheerders ten aanzien van de Software op voldoende niveau is en blijft.

    3. Onderhoud en Support wordt in beginsel uitgevoerd tijdens Werkuren op Werkdagen. Leverancier is nimmer verantwoordelijk voor het buiten bedrijf zijn of niet beschikbaar zijn van de Software vanwege reguliere werkzaamheden in het kader van Onderhoud en Support.

    4. In uitzonderingssituaties kan Leverancier ook buiten Werkuren en/of Werkdagen Onderhoud en Support verrichten ten einde de continuïteit van de bedrijfsvoering bij Opdrachtgever te waarborgen. De vaststelling of en in hoeverre de werkzaamheden buiten Werkuren en/of Werkdagen moeten worden verricht, vindt in gezamenlijk overleg plaats. De daarmee gepaard gaande (extra) kosten kunnen op nacalculatie tegen de alsdan geldende (over)uurtarieven van Leverancier in rekening worden gebracht.

    5. Opdrachtgever is verplicht het beleid van Leverancier ter zake Nieuwe en Verbeterde versies te volgen. Indien een Nieuwe versie of Verbeterde versie aanvullende eisen stelt aan de hardware of de software omgeving, dan is Opdrachtgever gerechtigd de huidige versie te blijven gebruiken, waarbij Leverancier met Opdrachtgever kan worden overeengekomen dat op basis van ‘best effort’, en dus zonder verantwoordelijkheid ten aanzien van een goede werking van de Software, Onderhoud en Support zal worden geleverd.

    6. Werkzaamheden verbonden aan de installatie van Nieuwe of Verbeterde versies van de Software worden door Leverancier in beginsel op afstand (‘remote’) uitgevoerd of door Opdrachtgever zelf op locatie uitgevoerd. Werkzaamheden verbonden aan de installatie van Nieuwe of Verbeterde versies van de Software die op verzoek van Opdrachtgever door Leverancier op locatie van Opdrachtgever worden uitgevoerd, vallen niet onder de vergoeding voor Onderhoud en Support en zullen op nacalculatie tegen de alsdan geldende uurtarieven van Leverancier in rekening worden gebracht.

    7. Onder Onderhoud en Support valt niet opleiding, training of gebruikersinstructies. Leverancier is bereid opleidingen te verzorgen, doch op basis van een afzonderlijke overeenkomst en tegen een nader te bepalen vergoeding.

    8. Indien de Software wordt uitgebreid met producten of programmatuur die niet afkomstig zijn van Leverancier, dan is Leverancier niet verplicht deze producten of programmatuur te onderhouden en is Leverancier niet langer verantwoordelijk voor het goed functioneren van de Software. Op verzoek van Opdrachtgever kan Leverancier tegen een nader te bepalen vergoeding ook het Onderhoud en Support op programmatuur van een derde verzorgen, doch Leverancier is niet verplicht aan een dergelijk verzoek gehoor te geven.

    9. Indien er een wijziging optreedt in de locatie van de hardware of softwareomgeving ten aanzien van de Software, dient de Opdrachtgever Leverancier hierover tijdig te informeren. Deze wijziging dient formeel goedgekeurd te worden door Leverancier om de afgesproken service levels te kunnen behalen. De Opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat deze wijziging financiële gevolgen met zich kan brengen. Indien dit laatste het geval is, zal Leverancier dit schriftelijk kenbaar maken bij Opdrachtgever alvorens zij formeel toestemming geeft voor de locatiewijziging.

    10. Alle werkzaamheden die niet onder Onderhoud en Support vallen, zullen op nacalculatie tegen de alsdan geldende uurtarieven van Leverancier in rekening worden gebracht.

    1. Wanneer (een medewerker van) de Opdrachtgever om Support verzoekt, dient het computersysteem waarop de Software is geïnstalleerd in de onmiddellijke nabijheid van deze (medewerker van de) Opdrachtgever te zijn en voortdurend beschikbaar te zijn. Bovendien dient de Opdrachtgever over een adequate internetverbinding met Leverancier te beschikken. Support kan slechts worden geboden indien de (medewerker van de) Opdrachtgever aan Leverancier het juiste licentienummer en de juiste licentienaam verstrekt.

    1. Leverancier spant zich maximaal in een Onvolkomenheid te verhelpen, voor zover redelijkerwijs mogelijk en met inachtneming van de vereisten en beperkingen van deze Overeenkomst.

    2. De gemelde Onvolkomenheid wordt door Leverancier, in overleg met Opdrachtgever, geclassificeerd in de navolgende Classificaties, welke de urgentie van het opheffen van een Onvolkomenheid aangeven en waarvoor Leverancier de bijbehorende Responstijden nastreeft:

     1. Classificatie 1 (urgent): het systeem is niet langer beschikbaar of functioneert niet betrouwbaar en verstoort in zeer hoge mate het normale bedrijfsproces. Er is geen alternatief voorhanden. Het doel is het incident zo snel mogelijk op te lossen waardoor het bedrijfsproces weer functioneert. De Responsetijd is binnen 2 Werkuren en de Hersteltijd 5 Werkdagen, zo nodig van voorlopige aard of via een workaround. Opdrachtgever dient een Onvolkomenheid met Classificatie 1 zowel per klantportaal/e-mail als telefonisch te melden bij Leverancier.

     2. Classificatie 2 (hoog): het systeem is gedeeltelijk niet langer beschikbaar of functioneert mogelijk niet betrouwbaar en verstoort in beperkte mate de normale bedrijfsprocessen. Dit is een beperkte storing waarbij de functionaliteit niet beschikbaar is, maar er is wel een alternatief. De Responsetijd is binnen 4 Werkuren en de Hersteltijd 10 Werkdagen, zo nodig van voorlopige aard of via een workaround.

     3. Classificatie 3 (normaal): dit is een storing met lage impact. De functionaliteit werkt niet geheel naar behoren maar is wel bruikbaar. Responsetijd binnen 8 Werkuren en Hersteltijd 30 Werkdagen, zo nodig van voorlopige aard of via een workaround.

     4. Classificatie 4 (laag): alle Onvolkomenheden behandeld die niet in een andere Classificatie zijn in te delen of nader onderzoek behoeven. De Responsetijd is binnen 8 Werkuren en de Hersteltijd zal in overleg met Opdrachtgever worden vastgesteld.

     5. Leverancier spant zich maximaal in om de Responstijden en Hersteltijden te halen, maar een door Leverancier opgeven termijn is nimmer een fatale termijn. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet halen door Leverancier van de opgeven Responstijden en Hersteltijden, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

6) Licenties

   1. Alle IPR die verband houden met de Software, waaronder de rechten op de programmatuur van de software en de Documentatie, zijn en blijven deels eigendom van Leverancier. De IPR op alle aanpassingen, updates of upgrades, Nieuwe- of Verbeterde versies van de Software, ongeacht of deze het gevolg zijn van verzoeken, suggesties of ideeën die afkomstig zijn van de Opdrachtgever of een gebruiker, liggen eveneens deels bij Leverancier.

   2. Indien en voor zover (onderdelen van Software) geheel of gedeeltelijk afkomstig is van een derde, dan zijn de licentievoorwaarden van die betreffende derde tevens van toepassing op het gebruik van de Software. Daar waar de licentievoorwaarden van de derde strikter zijn dan de voorwaarden in deze Voorwaarden, gelden de licentievoorwaarden van die derde.

 

7) Vergoeding en betaling

    1. Betaling van de overeengekomen vergoedingen voor levering van de Software moet plaatsvinden voorafgaand aan de levering, tenzij anders is overeengekomen.

    2. De Opdrachtgever is aan Leverancier een jaarlijkse vergoeding voor de licentie en Onderhoud en Support verschuldigd, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen. De kosten van een licentie en Onderhoud en Support zijn bij vooruitbetaling verschuldigd voor de komende periode. Facturering geschiedt de eerste maal bij aflevering, naar rato van het resterende kalenderjaar. Facturering geschiedt vervolgens aan het begin van elk kalenderjaar voor een periode van twaalf (12) maanden.

    3. Voor producten of diensten die tegen een vaste prijs per gebruiker worden afgenomen geldt dat extra gebruikers op verzoek van Opdrachtgever kunnen worden toegevoegd. Dit zal geschieden tegen dezelfde prijs per gebruiker, tenzij anders overeengekomen.

    4. Leverancier is gerechtigd bij of na het aangaan van een Overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van Opdrachtgever (aanvullende) zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan overige verplichtingen voldaan zal worden.

    5. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van Leverancier exclusief btw en in euro’s. Voor de facturen geldt een betalingstermijn van (14) dagen na factuurdatum.

    6. Opdrachtgever is niet gerechtigd om de facturen van Leverancier te verrekenen of te compenseren met vorderingen op Leverancier. Overschrijding van de betalingstermijn van Opdrachtgever geeft Leverancier het recht haar prestaties op te schorten c.q. te beëindigen.

    7. Indien Opdrachtgever van mening is dat de factuur van Leverancier geheel of gedeeltelijk onjuist is, dan dient Opdrachtgever dit binnen twee (2) weken na ontvangst van de factuur aan Leverancier te melden. Een beroep op de gedeeltelijke onjuistheid van de factuur door Opdrachtgever ontslaat Leverancier niet van de verplichting om het onbetwiste gedeelte van de factuur te voldoen.

    8. Opdrachtgever is bij overschrijding van de betalingstermijn de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering van Leverancier te voldoen, is Leverancier gerechtigd naast de verschuldigde wettelijke rente tevens aanspraak te maken op vergoeding van de buitengerechtelijke kosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op tenminste 15% van het totale factuurbedrag.

    9. De overeengekomen prijzen en tarieven worden jaarlijks per 1 januari door Leverancier geïndexeerd met een percentage gelijk aan de index voor zakelijke dienstverlening zoals gepubliceerd door het CBS, maar ten minste met het percentage waarmee de kosten van Leverancier daadwerkelijk zijn gestegen.

 

8) Duur en einde van de Overeenkomst

    1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor de duur van twaalf (12) maanden. Daarna wordt de Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd tot het einde van het lopende kalenderjaar en vervolgens opnieuw met een jaar, totdat de overeenkomst met een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van het lopende kalenderjaar wordt opgezegd door een partij.

    2. Iedere partij is gerechtigd om de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Ontbinding ontslaat Opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting ter zake van reeds door Leverancier geleverde prestaties.

    3. Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist en zonder dat zij hierdoor schadeplichtig worden jegens de wederpartij, indien aan die partij voorlopige of definitieve surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van die partij is aangevraagd, er beslag is gelegd op (een deel van) de goederen van die partij of indien de onderneming van die partij wordt geliquideerd of beëindigd.

 

9) Aansprakelijkheid

    1. Buiten de door Leverancier expliciet verstrekte garanties ten aanzien van de werking van de Software is Leverancier uitsluitend aansprakelijk voor de directe schade van Opdrachtgever voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van het management van Leverancier.

    2. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Opdrachtgever of derden, waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst of omzet, verlies van klanten of gegevens en immateriële schade.

    3. Mocht Leverancier aansprakelijk zijn jegens Opdrachtgever, dan is de omvang van de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Opdrachtgever in de 12 maanden voorafgaand aan de gebeurtenis heeft betaald aan Leverancier ter zake van de door Leverancier geleverde producten en diensten, met een maximum van € 10.000 per gebeurtenis of samenhangende reeks van gebeurtenissen.

    4. Een vordering tot schadevergoeding vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

 

10) Privacy

   1. Onverminderd de werking van artikel 11. zullen beide partijen bij uitvoering van deze Overeenkomst alle toepasselijke wet- en regelgeving in acht nemen die betrekking heeft op de privacy en gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecomwet.

 

11) Geheimhouding en non-solicitation

    1. Partijen zullen over en weer geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle gegevens waarvan de betreffende partij in een door de onderhavige voorwaarden beheerste verhouding kennis heeft gekregen (waaronder de offerte en/of opdrachtbevestiging met eventuele bijlagen), en waarvan redelijkerwijs duidelijk is dat het vertrouwelijke gegevens betreft.

    2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om tijdens en binnen 12 maanden na afloop van een Overeenkomst een arbeidsovereenkomst aan te gaan met één van de (voormalige) medewerkers van Leverancier of die op enigerlei andere wijze werkzaamheden te laten verrichten, tenzij zulks door Leverancier schriftelijk is toegestaan. Bij overtreding van dit artikel verbeurt Opdrachtgever aan Leverancier een direct opeisbare schadevergoeding, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist van € 25.000, te vermeerderen met een boete van € 5.000 per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht om in plaats daarvan volledige schadevergoeding te vorderen.

12) Overdraagbaarheid

    1. Leverancier is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde, zonder de voorafgaande toestemming van Opdrachtgever.

    2. Leverancier is bevoegd om bij uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van de diensten van derden, hetzij in onderaanneming of door inhuur van personeel. Leverancier blijft in dat geval jegens Opdrachtgever volledige verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de levering van de producten en diensten en alle overige verplichtingen zoals vastgelegd in de Overeenkomst.

13) Toepasselijk recht en geschillen

    1. De rechter binnen het arrondissement waar Leverancier is gevestigd, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen Leverancier en Opdrachtgever kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

    2. Alle rechtsverhoudingen tussen Leverancier en Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.